www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk © 2010                    

 

 

 

 

Eggeslevmagle Landsbyråds vedtægter

 

 

§ 1

Foreningens navn er Eggeslevmagle Landsbyråd, og foreningen er hjemhørende i Slagelse kommune.

 

§ 2

Eggeslevmagle Landsbyråd har til formål, at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse, samt medvirke til at løse problemer og være talerør for alle beboere i Eggeslevmagle.

 

§ 3

Som medlemmer kan optages enhver husstand i Eggeslevmagle.

Interesserede uden for Eggeslevmagle kan optages som medlemmer efter beslutning i Landsbyrådets bestyrelse.

 

§ 4

Valgbar til bestyrelsen jfr. §5.

 

§ 5

Kontingent fastsættes pr. husstand af generalforsamlingen for et år ad gangen. Stemmeret fortabes, hvis kontingentet ikke er betalt inden generalforsamlingen.

Ud over kontingent kan der ikke pålægges Landsbyrådets medlemmer økonomiske byrder.

 

§ 6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 7

Bestyrelsen består af 3 – 9 medlemmer inklusiv suppleanter der vælges af den ordinære generalforsamling for hver to år. Der skal altid være et ulige antal medlemmer i bestyrelsen.

I ulige årstal er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige årstal er et lige antal bestyrelsesmedlemmer på valg.

I ulige årstal er er 1. suppleanten på valg og i lige årstal er 2.-suppleanten på valg.

Hvert år er 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på valg..

 

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang.

Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

 

§ 9

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

Formanden tegner foreningen.

 

§ 10

Bestyrelsen virker med ansvar over for generalforsamlingens pålæg for den enkelte opfyldelse af formålsparagraffen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgavers løsning. Udvalgsmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen uden for dennes midte. Enkeltprojekter behøver ikke at forestås af Landsbyrådet, men kan varetages af særlige interessegrupper.

 

§ 11

Bestyrelsens beslutninger, der træffes ved almindeligt stemmeflertal, er kun bindende, når minimum 3 medlemmer er til stede og stemmer for. I tilfælde af forfald skal bestyrelsen indkalde suppleanter i den rækkefølge de er valgt.

Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøderne, hvortil de skal indkaldes.

Foreningens kontante midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

 

§ 12

Generalforsamlingen er Landsbyrådets øverste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Hver husstand har en stemme på generalforsamlingen jfr. §4 og §5, og alle spørgsmål undtagen de i § 16 nævnte forhold, afgøres ved simpel stemmeflertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Der stemmes skriftligt, når det forlanges. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ske.

Enhver ordinær generalforsamling, skal indvarsles med angivelse af følgende dagsorden.

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.       Budget for det kommende år til godkendelse.

5.       Fastsættelse af kontingent.

6.       Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter.

7.       Valg af revisor, samt revisorsuppleant.

8.       Behandling af indkomne forslag.

9.       Eventuelt.

 

§ 13

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

§ 14

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 af Landsbyrådets medlemmer træffer beslutning om det. I sidst nævnte tilfælde skal der over for bestyrelsen foreligge et skriftligt motiveret forslag. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles med mindst 14 dages varsel.

 

§ 15

Generalforsamlingen vælger en dirigent blandt medlemmerne.

 

§ 16

Ændring af Landsbyrådets vedtægter besluttes ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Beslutning om ophævelse af Landsbyrådet kan afgøres når 75 % af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere stemmer derfor, samt når mindst 50 % af Landsbyrådets medlemmer er fremmødt. Er generalforsamlingen i så tilfælde ikke beslutningsdygtig, indvarsles til ny generalforsamling. Denne afholdes inden for 3 uger og skal ligeledes indvarsles med 8 dages varsel, hvorpå beslutning tages med almindeligt stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 17

For Landsbyrådet gæld hæfter Landsbyrådets formue.

 

§ 18

I tilfælde af Landsbyrådets opløsning skal Landsbyrådets formue anvendes til almennyttige formål i Landsbyrådets dækningsområde.

 

 

 

 

<< Tilbage til Eggeslevmagle Landsbyråd

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Tilbage til

Eggeslevmagle Landsbyråd